Loading…

HAPEN PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR PËRFITIMIN E FINANCIMEVE NGA BUXHETI I SHTETIT TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE TË AUTORIZUARA NGA MINISTRI I DREJTËSISË PËR OFRIMIN E NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TË GARANTUAR NGA SHTETI

https://ndihmajuridike.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/Thirrja-per-procedurat-e-aplikimit-per-financim-OJF-2022-per-publikim-DNJF.docx