Loading…

Ndihma Juridike Parësore

Forma e parë e ndihmës ligjore apo ndryshe Ndihma Juridike Parësore, është ai lloj shërbimi ligjor i cili ofrohet për mosmarrëveshjet që mund të zgjidhen pa qenë e nevojshme t’i drejtohesh gjykatës.

Kjo ndihmë ofrohet nga:

 • Juristët (punonjësit me trajnim të posaçëm) pranë qendrave të shërbimit të ndihmës ligjore;
 • Organizatat jofitimprurëse të autorizuara;
 • Klinikat e Ligjit pranë Universiteteve;

Të cilët:

 • Informojnë qytetarët në lidhje me sistemin ligjor të Republikës së Shqipërisë, aktet normative në fuqi, të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit dhe metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor;
 • Orientojnë/këshillojnë shtetasit mbi mënyrën se si ata duhet të veprojnë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre;
 • Hartojnë shkresa zyrtare drejtuar institucionit me të cilin individi është në konflikt me qëllim zgjidhjen e problematikës;
 • Ndihmojnë qytetarët në plotësimin e formularëve për përfitimin e këtij shërbimi dhe në plotësimin e dokumentave që nevojiten.

Çfarë dokumentacioni më duhet të plotësoj?

Për të përfituar nga forma e parë e ndihmës ligjore (orientim/këshillim ligjor) , nga ana juaj duhet të plotësohet:

Ku mund të drejtohem për të përfituar ndihmë juridike parësore ?

Për të përfituar nga forma e parë e ndihmës ligjore ju mund t’i drejtoheni ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike parësore. Aktualisht, këtë shërbimin e ofrojnë:

1.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore , Tiranë

Adresa: Ministria e Drejtesisë, Bulevardi “Zogu 1”, Tiranë

2.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Durrës

Adresa:  Lagjja Nr 2, Rruga  “Aleksandër Goga”, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

3.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Lushnje

Adresa: Lagjja “Kongresi i Lushnjes”, Rr. “Bajram Haxhiu” pranë Bashkisë Lushnje

4.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Pogradec

Adresa: Bulevardi Rreshit Çollaku, Lagja 2, pranë Bibliotekës Mitrush Kuteli, Pogradec  

5.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Gjirokastër

Adresa  Bulevardi “18 Shtatori” në ambientet e ADISA, Gjirokastër  

6.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Lezhë

Adresa: Lagjja “Skanderbeg”, Sheshi “Gjergj Kastrioti” pranë bashkisë Lezhë

7.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Shkodër:

Adresa: Rruga “Don Bosko”, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër 

8.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Fier:

Adresa: Rruga “Ramiz Aranitasi”, pranë ADISA, Fier

9.      Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Dibër:

Adresa: Rruga “Avdyl Frashëri”, Qendër Tomin, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Dibër 

10.  Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, Vlorë

Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”, kati I, pranë Bashkisë Vlorë,

UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I DREJTËSISË

Adresa: Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë

UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS

Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7, Tiranë

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

Adresa: Skelë, Rruga Kosova, Vlorë 9401

KOLEGJI UNIVESITAR “WISDOM”

Adresa: Rruga Medar Shtylla, Komuna e Parisit, Tiranë

Universiteti  “Aleksandë Moisiu” Durrës 

Adresa: Rr.Currilave, Durrës

UNIVERSITETI MESDHETAR I TIRANËS

Adresa: Bulevardi Gjergj FishtA, Tiranë

KOLEGJI UNIVERSITAR BEDËR

Adresa: Rruga Jordan Misja, Tiranë

 1. Shoqata Mbrojtja E Të Drejtave Të Gruas Qytetare Dhe Fshatare Berat
  Lagjja “30 vjetori”, Berat

 2. Albanian Legal And Territorial Research Institute
  Rr. “Asim Zeneli”, nr. 15, Tiranë

 3. Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve Në Shqipëri (CRCA)
  Rr. “Perlat Rexhepi”, Pall. “Ana”, h. Nr. 7, ap. Nr. 18, Tiranë

 4. Forumi i Gruas Elbasan
  Lagjia 5 Maji rr. “M. Shqiptari”, p. 450/1, Elbasan

 5. Qendra Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza
  Rr. “Muhamed Gjollesha” Nr. 122, h.4, ap.8 Tiranë

 6. Intelektualët e Rinj Shpresë
  Lagjia “Qemal Stafa”, rr. “Daut Boriçi” nr. 874, Shkodër

 7. Qendra Konsumatori Shqipëtar
  Lagjia nr. 11, rr. “Kumini” p. nr. 1319, Durrës

 8. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare
  Rr. “Vaso Pasha”, p. 12, shk. 1, ap. 1, Tiranë
 9. Qendra e Shërbimeve dhe Praktika Ligjore të Integruara
  Blv. Gjergj Fishta”, nd. 26, ap. 24, Tiranë

 10. Qendra të Ndryshëm dhe të Barabartë
  Rr. “Fortuzi”, nd. 24, shk. 4, ap.4, Tiranë
 11. Qendra Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS)
  Blv. “Bajram Curri”, p. “Agimi”, shk. 18, ap. 322, Tiranë
 12. Shoqata Shërbimet Shqiptare për Refugjatët dhe Migrantët
  Sheshi “Karl Topia”, nd. “Trema engineering” 2, k.3, ap.6, Tiranë

Një ndër ofruesit e ndihmës juridike parësore janë organizatat jofitimprurëse të cilat do të autorizohen nga Ministria e Drejtësisë përmes një procedure të detajuar e cila është e parashikuar në dy akte nënligjore të dala në zbatim të ligjit 111/2017.

Organizatat jofitimprurëse që autorizohen për dhënien e shërbimeve të ndihmës juridike parësore duhet të përmbushin këto kritere :

 1. të jenë të regjistruara në përputhje me legjislacionin në fuqi për organizatat jofitimprurëse;
 2. të kenë si objekt të veprimtarisë së tyre të parashikuar në statutin e organizatës ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike;
 3. të kenë shlyer detyrimet tatimore në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 4. të kenë përvojë në ofrimin e ndihmës juridike;
 5. të mos jenë në proces falimentimi dhe/ose likuidimi;
 6. anëtarët e organit më të lartë vendimmarrës dhe të organit ekzekutiv të organizatës jofitimprurëse të mos jenë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje dhe që do të cenonte besimin e publikut dhe ofrimin e përshtatshëm të ndihmës juridike.

Si pasojë e situatës së krijuar nga covid-19, me shkresën nr. 65/1 Prot., datë 30.03.2020, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka publikuar  shtyrjen e afatit të aplikimeve nga OJF  në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare në QBZ. Organizatave  u është bërë me dije, se ato të cilat kanë dokumentacionin tashmë të përgatitur mund të vijojnë me dorëzimin e dosjes së aplikimit dorazi ose përmes shërbimit postar pranë DNJF, në Ministrinë e Drejtësisë. Gjithashtu, OJF-të janë sugjeruar të vijojnë me përgatitjen e dokumentacionit që nuk  merret nga gjykatat në mënyrë që të fitojnë kohë me përgatitjet e dosjeve. (emailet janë dërguar në datat 18.03.2020 dhe 07.04.2020 – rreth 100 organizatave.