Loading…

Njoftim i Vendimit të Komisionit të Ankimit nr. 813/2 prot, datë 16.06.2022 “Për shqyrtimin e ankimimit të organizatës jofitimprurëse “Qendra për mbrojtjen e të drejtave te fëmijëve në Shqipëri” (CRCA) ndaj Vendimit te Komisionit të Vlerësimit nr. 5, protokolluar me nr. 164/3 prot, datë 18.05.2022 “Për mosmarrjen në shqyrtim të aplikimeve për financim nga buxheti i shtetit të organizatave jofitimprurëse të autorizuara nga Ministri i Drejtësisë”.

https://ndihmajuridike.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/Vendim-i-Komisionit-te-Ankimit-per-financim-OJF-1.pdf