Loading…

Programi i Transparencës

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

-Struktura organizative/ Organigrama

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas është person juridik publik nën varësinë e Ministrit të Drejtësisë, organizimi i brendshëm i së cilës fillimisht është miratuar nga Kryeministri, me Urdhër  nr.59, datë 25.03.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Drejtorisë Ndihmës Juridike Falas”, i ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Struktura e DNJF pësoi ndryshim me Urdhrin nr.21, datë 01.03.2023,  të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas”.

– Struktura e pagave të punonjësve të DNJF-së

– CV dhe pagat e nëpunësve të cilët janë subjekt deklarimi sipas ligjit (CV e Drejtorit të Përgjithshëm)

– Funksionet dhe detyrat e Drejtorisë

– Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e DNJF-së

– Ankim kundër vendimit për ndihmë juridike

– Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të DNJF-së për të marrë vendime.

– Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)

– Planet strategjike të punës

Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)
1. Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 2021
2. Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 2022

3. Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 2023

4.Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 2024

Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për DNJF që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet

 

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara

-Buxheti i DNJF, viti 2021- 2024 

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
Raporte Monitorimi 8 mujori 2020
Raporte Monitorimi 4 mujori
Raporte Monitorimi viti 2020
Donacione, sponsorizime (nuk disponojmë)

Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas nuk tarifon pagesë për shërbimet e saj.

 

-Njoftimi dhe konsultimi publik

Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi*

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes*

Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të DNJF*

Shënim: DNJF zbaton politikën shtetërore në fushën e ndihmës juridike

Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

 

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga DNJF*

Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*

Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*

Procedura e ankimimit*
Shënim: DNJF nuk e ofron këtë shërbim.

Koordinatori: Greta Nurçelli

E-mail: greta.nurcelli@drejtesia.gov.al
Adresa: “Rruga “Jordan Misja”, Godina nr. 3, Njësia Bashkiake nr.9, Tiranë, Tiranë.

Web:ndihmajuridike.gov.al

Orari i punës: E hënë – E enjte 08.00-16.30 / E premte: 08.00 – 14.00

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

-Hapat shpjeguesë mbi kërkesën për informacion

– Model kërkesë për informacion 2021

Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

– Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” Neni 24 Procedurat për shqyrtimin e ankesave.

– Model Format Ankese