Loading…

Vende Vakante

Vendim ‘Për caktimin e kandidateve fitues pranë Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Tiranë

Vendim ‘Për caktimin e kandidateve fitues pranë Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Shkodër

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret paraprake, specialist pranë Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Tiranë

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret paraprake, specialist pranë Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Shkodër dhe Pukë 

Shpallje njoftimi për një vend të lirë pune në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Tiranë

“Për shtyrjen e afatit për pranimin e aplikimeve në thirrjen për 3 (tre) vende të lira pune, 2 (dy) vende në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Shkodër  dhe 1( një) në Qendrën e  Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Pukë

SHPALLJE FITUESI PER QENDREN VLORE DHE KORCE

SHTYRJE NJOFTIMI PER 3 VENDE VAKANTE NE QENDRAT PUKE DHE SHKODER

SHPALLJE NJOFTIMI PER DY VENDE VAKANTE TE QENDRES VLORE DHE KORCE

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 3 (TRE) VENDE TË LIRA PUNE, 2 (DY) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE SHKODËR DHE 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE PUKË

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 2 (DY) VENDE TË LIRA PUNE, 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KORÇË DHE 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE VLORË

Njoftim mbi kandidatët që plotësojnë kriteret paraprake”, për shpalljen 1 (një) vend të lirë pune në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Lezhë, Dibër, Elbasan, Berat, Kukës dhe Pogradec

Mbi shpalljen per dy vende te lira pune ne Qendren e Sherbimit te Ndihmes Juridike Paresore Kavaje dhe Durres

Mbi shpalljen për 2 (dy) vende të lira pune në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Kavajë dhe Durrës,

Shpallje njoftimi për 1 (një) vend të lirë pune në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Lezhë, Dibër, Elbasan, Berat, Kukës dhe Pogradec”. 

Shpallje njoftimi për 2 (dy) vend të lira pune, 1 (një) në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Durrës dhe 1 (një) në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Kavajë”.     

Vendim nr. 1, datë 15.02.2024 “Për caktimin e kandidatëve me rezultatet më të larta për një vend të lirë pune në Qendrën e Ofrimit të Shërbimit të Ndihmës Juridike Fier, për periudhën janar-gusht 2024.  

  KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN “SHPALLJE NJOFTIMI PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER, PËR PERIUDHËN JANAR-GUSHT 2024

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 2(DY) VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE DURRËS DHE KAVAJË

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 2 (DY) VEND TË LIRA PUNE, 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DURRËS DHE 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KAVAJË

“SHPALLJE NJOFTIMI PËR 1 (NJË) VEND PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER PËR PERIUDHËN JANAR-GUSHT 2024”

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 2 (DY) VENDE TË LIRA PUNE, 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KORÇË,  1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE LEZHË PËR PERIUDHËN NËNTOR 2023-SHKURT 2024”

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 3 (TRE) VENDE TË LIRA PUNE, 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KORÇË,  1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE LEZHË DHE 1 (NJË) NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR PERIUDHËN NËNTOR 2023-SHKURT 2024”

VENDIM NR. 27, DATË 17.10.2023 “PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATET MË TË LARTA PËR VENDIN E LIRË TË PUNËS NË QENDRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE POGRADEC”

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 1 (NJË) VEND NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE POGRADEC PËR PERIUDHËN TETOR 2023-SHKURT 2024

VENDIM PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATET MË TË LARTA PËR VENDIN E LIRË TË PUNËS  NË QENDRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KURBIN

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN SHPALLJE NJOFTIMI PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KURBIN

VENDIM PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATET MË TË LARTA PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E  SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE SHKODËR

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR SHPALLJEN PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE SHKODËR PËR PERIUDHËN SHTATOR 2023-GUSHT 2024

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE SHKODËR PËR PERIUDHËN SHTATOR 2023-GUSHT 2024

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KURBIN

VENDIM PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATET MË TË LARTA PËR 3 (TRE) VENDE TË LIRA PUNE, 2 (DY) VENDE NË QENDRËN E OFRIMI TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE POGRADEC DHE 1 (NJË) VEND NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KORÇË, PËR PERIUDHËN SHTATOR 2023-SHKURT 2024

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN SHPALLJE NJOFTIMI PËR 3 (TRE) VENDE TË LIRA PUNE, 2 (DY) VENDE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE POGRADEC DHE 1 (NJË) VEND NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KORÇË, PËR PERIUDHËN SHTATOR 2023-SHKURT 2024

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 3 (TRE) VENDE TË LIRA PUNE, 2 (DY) VENDE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE POGRADEC DHE 1 (NJË) VEND NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KORÇË, PËR PERIUDHËN SHTATOR 2023-SHKURT 2024

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË PËR PERIUDHËN GUSHT 2023- KORRIK 2024

VENDIM PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATE MË TË LARTA

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR SHPALLJEN PËR 2(DY )VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KURBIN DHE KAVAJË

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 2(DY )VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE KURBIN DHE KAVAJË

VENDIM PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATE MË TË LARTA

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR SHPALLJEN 4 (KATËR) VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE MAT, PUKË, KURBIN, KAVAJË

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 4 (KATËR) VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE MAT, PUKË, KURBIN, KAVAJË

VENDIM PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATET MË TË LARTA PËR VENDET E LIRA TË PUNËS  NË QENDRAT E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TROPOJË, MAT, PUKË, KURBIN, KAVAJË DHË PËRMET

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR SHPALLJEN NR. 1102 DATË 18.05.2023 “PËR SHPALLJEN E NJOFTIMIT PËR 6 (GJASHTË) VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TROPOJË, MAT, PUKË, KURBIN, KAVAJË DHË PËRMET

SHTYRJE AFATI PËR 6 (GJASHTË) VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TROPOJË, MAT, KURBIN, KAVAJË, PËRMET 

PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATET MË TË LARTA  PËR NJË (1) VEND TË LIRË NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS PARËSORE BERAT

SHPALLJE NJOFTIMI PËR 6 (GJASHTË) VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TROPOJË, MAT, KURBIN, KAVAJË, PËRMET

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR SHPALLJEN NJË (1) VEND I LIRË  NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE BERAT

PËR PEZULLIMIN E PROCESIT TË KONKURIMIT PËR NJË (1) VEND VAKANT NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE BERAT

RISHPALLJE NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE BERAT

NJOFTIM “PËR CAKTIMIN E KANDIDATËVE ME REZULTATET MË TË LARTA PËR DY VENDE TË LIRA PUNE,  NJË (1) VEND NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS PARËSORE VLORË DHE  NJË (1) VEND NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS PARËSORE BERAT”

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR SHPALLJEN: “DY(2) VENDE TË LIRA, NJË (1) VEND  NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE VLORË DHE NJË (1) VEND NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE BERAT”

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE BERAT

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE VLORË

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT: PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM, QENDRA E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE ELBASAN DHE BERAT

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN  “PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE BERAT DHE ELBASAN’

RISHPALLJE NJOFTIMI PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE ELBASAN DHE BERAT

NJOFTIM PËR FITUESIT E QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE  ELBASAN DHE BERAT

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E QENDRËS SË ELBASANIT DHE BERATIT

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË APLIKIMIT PËR POZICIONET VAKANTE NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS PARËSORE NË BERAT DHE ELBASAN

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE ELBASAN DHE BERAT

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER DHE DIBËR

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM MBI KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER DHE DIBËR 

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERTET PARAPRAKE PRANË QENDRË SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER DHE DIBËR

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

LISTA E KANDIDATEVE FITUES PER POZICIONIN PARALIGJOR PRANE QENDRES SE SHERBIMIT TE NDIHMES JURIDIKE PARESORE TIRANE

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR POZICIONIN PARALIGJOR PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRË SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PARALIGJORË PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERTET PARAPRAKE QENDRA E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE VLORË

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE LEZHË

SHPALLJE PËR VENDE VAKANTE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURUDIKE PARËSORE, FIER-VLORË-DIBËR LEZHË

VENDE VAKANTE LUSHNJE

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT POZICIONET NË QENDRAT POGRADEC GJIROKASTER  KUKES

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QËNDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË DORËZUAR DOKUMENTACIONIN PËR POZICIONET E SPECIALISTËVE TË QËNDRAVE TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE NË QYTETET

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË DORËZUAR DOKUMENTACIONIN PËR POZICIONET E SPECIALISTËVE TË QËNDRAVE TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE NË QYTETET

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QËNDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESVE PËR POZICIONET E LIRA NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR 

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESVE PËR POZICIONET E LIRA NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR 

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË APLIKIMIT PËR PUNONJËSIT E QENDRAVE DURRËS, FIER, LEZH, SHKODËR, PESHKOPI

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR DY (2) POZICIONET SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR DY (2) POZICIONET SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DURRËS

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE SHKODËR

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE LEZH