Programi i Transparencës

Hyrje

Rreth autoritetit
Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues
dhe monitorues që veprojnë mbi AP
Informacion mbi buxhetin
dhe të dhënat financiare të AP
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP
Procedurat/mekanizmat për të dhënë
mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP
Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
 • Planet strategjike të punës
 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP
  Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
  Plani i shpenzimeve per vitin financiar 2020
  Buxheti i miratuar 2022
  Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
  Raporte Monitorimi 8 mujori 2020
  Raporte Monitorimi 4 mujori
  Raporte Monitorimi viti 2020
  Donacione, sponsorizime(nuk disponojmë)
  Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

  Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara


  Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas nuk tarifon pagesë për shërbimet e saj
  Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)
  Regjistri 2021
  Regjistri 2022
  Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për DNJF që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet
  Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga DNJF*
  Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
  Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
  Procedura e ankimimit*

  Shënim: DNJF nuk e ofron këtë shërbim.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.