Loading…

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË APLIKIMIT PËR PËRFITIMIN E FINANCIMEVE NGA BUXHETI I SHTETIT TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE TË AUTORIZUARA NGA MINISTRI I DREJTËSISË PËR OFRIMIN E NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TË GARANTUAR NGA SHTETI

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË APLIKIMIT PËR PËRFITIMINE FINANCIMEVE NGA BUXHETI I SHTETIT TË ORGANIZATAVEJOFITIMPRURËSE TË AUTORIZUARA NGA MINISTRI I DREJTËSISË PËROFRIMIN E NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TË GARANTUAR NGA SHTETI Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në bazë të Ligjit Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, nenit 15 të VKM-së Nr. 110, […]

HAPEN PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR PËRFITIMIN E FINANCIMEVE NGA BUXHETI I SHTETIT TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE TË AUTORIZUARA NGA MINISTRI I DREJTËSISË PËR OFRIMIN E NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TË GARANTUAR NGA SHTETI

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në bazë të Ligjit Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” dhe VKM-së Nr. 110, datë 6.3.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe […]

REGJISTRI-I-ORGANIZATAVE-JOFITIMPRURESE-QE-OFROJNE-NDIHME-JURIDKE-PARESORE

Referuar Vendimit nr. 55, datë 6.2.2019, “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për autorizimin e organizatave jofitimprurëse, që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga shteti”, ka përfunduar procesi i autorizimit të Organizatave Jofitimprurëse që do të ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga shteti. Në linkun e mëposhtëm gjeni listën e organizatave jofitimprurëse të autorizuara si […]

THIRRJE – Përzgjedhja e organizatave jofitimprurëse

Një ndër ofruesit e ndihmës juridike parësore janë organizatat jofitimprurëse të cilat do të autorizohen nga Ministria e Drejtësisë përmes një procedure të detajuar e cila është e parashikuar në dy akte nënligjore të dala në zbatim të ligjit 111/2017. Bazuar në vendimin nr. 55 datë 06.02.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit […]